SHOP CLOSE

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Belluna.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Belluna zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten koopovereenkomst.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Belluna worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Belluna ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Belluna en Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde artikelen

1.7 Wanneer door Belluna gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Belluna deze Voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Belluna zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 Alle aanbiedingen van Belluna zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Belluna behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Belluna. Belluna is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Belluna dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 Belluna kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 Zodra Klant bij Belluna een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde artikelen, inclusief de verzendkosten.

2.7 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.8 Mondelinge toezeggingen verbinden Belluna slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.9 Aanbiedingen van Belluna gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn binnen Nederland (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen. Buiten Nederland worden de verzendkosten doorberekend aan de Klant. De administratie van Belluna wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

3.2 Belluna is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te annuleren binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging van Belluna.

3.4 Belluna kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Belluna.

 

Artikel 4 Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.2 Voorzover niet later is overeengekomen dient betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Belluna is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Belluna zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van Belluna om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.4 Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Belluna gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Belluna te melden.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Belluna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Belluna. Belluna is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door Belluna ingeschakelde vervoerder.

5.3 Het risico ter zake de artikelen gaat op het moment van levering op Klant over.

5.4 Belluna is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden. tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Belluna.

5.5 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Belluna kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Belluna te leveren artikelen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan Belluna heeft opgegeven.

5.6 Verzending zal (mits op voorraad) binnen 3 werkdagen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.

5.7 Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Belluna kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.8 Belluna is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT of Koeriersdienst dan wel enige andere door Belluna ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met langere vervoersduur.

5.9 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Belluna zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

5.10 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan Belluna verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op Klant over.

 

Artikel 7. Reclames

7.1 Klant heeft de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Belluna te melden.

7.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde artikelen, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

7.3 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Belluna de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van artikelen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

8.2 Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Belluna retourneren, conform de door Belluna verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.4 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Belluna dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8.5 Belluna behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van 14 werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gedragen of gewassen, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd.

8.6 Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Belluna melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Belluna zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.

8.7 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd

 

Artikel 9. Communicatie

9.1 Klant en Belluna komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Belluna zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Belluna, dan wel tussen Belluna en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Belluna, is Belluna niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Belluna.

9.3 Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Belluna niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Belluna nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Belluna in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Belluna gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Belluna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Belluna niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 11. Garantiebepalingen

11.1 Belluna garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

11.2 Voor door Belluna geleverde artikelen geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

11.3 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Belluna in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in overleg met Belluna en in de originele verpakking.

11.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Belluna aan de Klant verzonden factuur.

11.5 Ieder recht op garantie vervalt indien:
• Zonder toestemming van Belluna door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
• Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
• Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve
van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam).
11.6 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde artikelen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belluna door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Belluna.

11.7 Uitgesloten van garantie zijn de verzend, vracht, voorrij en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van Belluna naar Klant evenals van het adres van Klant naar Belluna.

11.8 Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

11.9 Indien Klant een consument is, doen voornoemde leden niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Belluna ten opzichte van Belluna kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Belluna is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Belluna of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Belluna is.

12.2 De aansprakelijkheid van Belluna in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Belluna.

12.3 Belluna kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van Belluna opgenomen gegevens.

12.4 Klant vrijwaart Belluna tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van Belluna van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij Belluna heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat Belluna voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

12.5 De aansprakelijkheid van Belluna is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12.6 In geen geval zal Belluna aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Belluna in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

12.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Belluna ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.8 Het is mogelijk dat Belluna op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Belluna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Belluna geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Belluna garandeert niet dat de aan Klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

13.3 Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Belluna, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Belluna opgeslagen om de bestellingen te verwerken.

14.2 Klant heeft op elk moment het recht Belluna te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Belluna kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Belluna op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. Belluna kan de veiligheid weliswaar niet garanderen, maar doet wel haar uiterste best door gebruik te maken van SSL technologie om persoonsgegevens te beschermen. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is de meest gebruikte manier voor het aangaan van beveiligde electronische transacties op het internet. Alle data die tussen de site en bezoeker wordt verstuurd, wordt versleuteld ter beveiliging.

14.3 Als Klant zich op de Website van Belluna inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Belluna op schadevergoeding.

 

Artikel 15. Klachten

15.1. Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Belluna met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Belluna probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7 en 8.

15.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Belluna, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

15.3. Bij Belluna ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Belluna binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

 

Artikel 16. Nederlands Recht en bevoegde rechter

16.1. Op elke door Belluna gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

16.2. Alle geschillen tussen Belluna en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

16.3. Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.Belluna.nl.

17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.

17.3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 18. Identiteit van Belluna

18.1 Belluna bv, Wagenweg 22, 2012ND, Haarlem. Bereikbaar via info@belluna.nl

KvK-nummer: 34260167 BTW-identificatienummer: NL817236016 B01